NenKin lần 3

Thủ tục lấy Nenkin lần 3 gồm những gì?

Nenkin lần 3 thực chất là tiền thuế thu nhập cá nhân của bạn mà khi còn ở Nhật...

Continue Reading
Back To Top