NenKin lần 2

Thủ tục lấy Nenkin lần 2 gồm những gì?

Đối với các lao động Việt (TTS) tại Nhật Bản khi kết thúc hợp đồng về nước thì việc...

Continue Reading
Back To Top